Jimramov

foto Jimramov

Obsah stránky:

GEOGRAFIE

DEMOGRAFIE

GEOLOGIE

HISTORIE

ZAJÍMAVOSTI

- Rodáci a osobnosti spojené s Jimramovem

SOUČASNOST

OKOLÍ

TURISTIKA

 

GEOGRAFIE

Jimramov je městys rozkládající se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy, 14 km severovýchodně od Nového Města na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Starobylé městečko leží při soutoku Svratky s Fryšávkou v hlubokém údolí na pravém břehu řeky Svratky obtékající městečko velkým obloukem. Historické jádro městyse je městskou památkovou zónou. Jimramovu se také přezdívá "Meran Vysočiny".

DEMOGRAFIE

Ke dni 31. 12. 2022 zde žilo 645 obyvatel, z toho 330 žen a 315 mužů. Celkový počet obyvatel (včetně místních částí) k 31. 12. 2022 je 1120.

HISTORIE

Jimramov založil podle tradice ve 13. století Jimram, syn kolonizátora Štěpána z Medlova. První písemná zmínka o obci však pochází z roku 1361, kdy Archleb ze Stařechovic a Kunštátu zřizuje při místním kostele v Jimramově nadaci pro místo kaplana. V té době totiž vlastnil část Jimramova, další část přikoupil v roce 1365 od Jimrama z Pernštejna. Archleb také pravděpodobně vybudoval hrad Skály (Štarkov, asi 5 km západně od Jimramova).

foto skály

V roce 1392 je Jimramov uváděn jako městečko s tvrzí. Roku 1462 se opět dostává do rukou rodu Pernštejnů, městečko tehdy získal Jan z Pernštejna. V roce 1500 byl majetek Pernštejnů dělen, Jimramov se dostal do tzv. novoměstsko-jimramovského dílu.

Pernštejnové udělují městečku řadu privilegií, která v roce 1537 potvrzuje císař Ferdinand I. Kromě práva pořádání trhů, čímž povyšuje obec na městys uděluje Vratislav z Pernštejna obci další významná práva jako osvobození od robot, právo vářečné a právo užívání lesů, na třech okolních kopcích: Padělku, Prosičce a Holém vrchu. Spolu s tím získává obec právo užívání znaku a pečeti. Pečeť městečka pochází z roku 1578, je na ní renesanční štít se třemi hroty obrácenými vzhůru. Od 18. století se zde objevují ještě tři hvězdy.

V roce 1588 koupil panství Jimramov Pavel Katharinovi z Katharu a Jimramov se stal jeho sídlem. Začal s přestavbou původní pernštejnské tvrze v panské sídlo. Staví jižní a východní křídlo zámku. V roce 1589 velkou část městečka zničil požár. V roce 1609 kupuje panství Vilém Dubský z Třebomyslic, příslušník českého šlechtického rodu. Zajímavou osobností byl jeho syn Jan Dubský z Třebomyslic. Ten dal rozhárané náboženské poměry do pořádku vydáním "církevního řádu", dobře hospodařil a spravoval své podané mírně. Již 300 let před zavedením podobné soudní praxe odsuzoval podmíněnými a náhradními tresty i ve věcech hrdelních. Dubským bylo panství v roce 1623 zkonfiskováno a dostává se do rukou německé šlechty. Majitelé se často střídají a nedbají o zvelebení panství. V roce 1778 získal panství rod Belcrediů, v jehož držení zůstal jimramovský majetek do roku 1948. V roce 1991 byla část majetku rodu vrácena v restituci.

Jimramov procházel i mnoha pohromami např. požár v roce 1588, časté povodě, v 17. století postihl městečko mor. Na památku odvrácení moru byla v letech 1681-1688 postavena kaple sv. Matouše, pro schátralost zbořená v 50. letech 20. století.

Neoddělitelnou součástí historie i současnosti je náboženský život. Již zdejší poloha obou kostelů mnohé napovídá. Městečko si do dnešní doby zachovalo starobylý ráz.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Více o historii také zde.

SDH Jimramov

SDH Jimramov bylo založeno roku 1875. Více o historii SDH se dozvíte v příloze, jejíž pramenem je:

ŘEPISKÝ, Miroslav JUDr., HEROLD Karel, TROJAN František. Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou. Jihlava: EKON, družstvo, listopad 1998, str. 197 - 199.

ZAJÍMAVOSTI

Přehled památek a zajímavostí Jimramova naleznete zde.

Rodáci a osobnosti spojené s Jimramovem.

SOUČASNOST

Bližší informace nalzeznete zde.

OKOLÍ

Prosička

Dominantou okolí je vrch Prosička (739 m n. m.). Vrcholové rulové skalní útvary jsou chráněným přírodním výtvorem. Hlavní dvouvrcholové skalisko má ze severní strany výšku skalních stěn až 15 m. Skály jsou produktem mrazového zvětrávání, suťové balvanové poudy sahají po jižním svahu desítky metrů pod hlavní skalní útvar. Ve zdejších skalách hnízdívá výr velký, před lety zde bylo prokázáno první hnízdění krkavce na Vysočině.

Vrchol Prosičky je pro turisty odedávna vyhledávaným a velmi atraktivním místem pro překrásný výhled. Z vrcholu skaliska je výhled východním a jižním směrem do údolí Svratky, směrem k západu do údolí půvabné říčky Fryšávky. K severu bývá za příznivého počasí výhled až na horské hřebeny Orlických hor a Jeseníků.

Pro usnadnění výstupu jsou na hlavní skalisko upraveny stupně a zajištění ocelovým lanem. K vrcholu vede z Jimramova modré turistické značení, které pokračuje směrem k Javorku a dále ke zřícenině hradu Skály.

foto kříž

TURISTIKA

Jimramov zasazený do krásné okolní přírody je oázou klidu a vhodným místem pro rekreaci a turistiku, která zde má dlouholetou tradici.

Lze zakoupit různé upomínkové předměty a publikace s tématikou Jimramova.

Benátky

foto Benátky

Obsah stránky:

GEOGRAFIE

DEMOGRAFIE

HISTORIE

ZAJÍMAVOSTI

- Smírčí kámen

TURISTIKA

 

GEOGRAFIE

Benátky jsou osada městyse Jimramova v kraji Vysočina okrese Žďár nad Sázavou. Leží v Čechách a rozkládají se v katastrálním území Trhonice při soutoku Trhonického potoka s řekou Svratkou, které zde tvoří historickou zemskou hranici Čech a Moravy. Bývalou zemsku hranici připomínají dodnes u mostů přes Svratku a Trhonický potok hraniční kameny s nápisy: "Čechy - okres Polička" a "Morava - okres Nové Město".

DEMOGRAFIE

V roce 2022 měly Benátky 209 obyvatel, z toho 104 žen a 105 mužů.

HISTORIE

Název osady Benátky je odvozen od častých záplav, které postihovaly domky blízko řeky Svratky. Ta zde tvořila až do regulace toku v letech 1927 - 1928 několik ramen a ostrovů a při povodních se rozlévala z břehů.

V písemných pramenech jsou Benátky poprvé uváděny až roku 1839, osada už začala vznikat v 17. století. V té době byly součástí panství Polička a byly osadou obce Trhonice. Po roce 1855 se staly součástí okresu Polička. Od roku 1965 jsou součástí Jimramova, se kterým stavebně souvisí - osadu od městečka dělí jen řeka.

Od roku 1907 zde továrník Löw-Beer ze Svitávky budoval tkalcovnu, později přádelnu. Po roce 1948 byla továrna znárodněna a vznikl národní podnik Vigona, vyráběly se zde pokrývky. Výroba byla ukončena v roce 1992 a podnik byl přeměněn na a. s. Gama, vyrábějící zdravotnickou techniku.

ZAJÍMAVOSTI

Smírčí kámen

V ulici od Gamy při cestě do Trhonic se nachází mramorový "smírčí" kámen (rozměrů 65 cm x 42 cm a tloušťce 12 cm). Na jeho čelní straně je kříž a nečitelný nápis. V dolní části je letopočet 1751. Kámen dle pověsti připomíná, že na tomto místě zemřel ovčák, jehož utrkal beran. Událost je popsána v publikaci Smírčí kameny na Vysočině od Hynka Jurmana.

foto kámen

TURISTIKA

Benátkami procházejí červená turistická trasa a žlutá - okružní, vedoucí údolím Trhonického potoka do Trhonic a Jimramova.

Sedliště

foto Sedliště

Obsah stránky:

GEOGRAFIE

DEMOGRAFIE

GEOLOGIE

HISTORIE

ZAJÍMAVOSTI

- Mlýn, Selské stavení, Kaplička, Lihovar a tírna lnu, Pamětní deska

SOUČASNOST

OKOLÍ

TURISTIKA

 

GEOGRAFIE

Sedliště je osada městyse Jimramova, leží na levém českém břehu řeky Svratky, v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 505 m n. m. Sedliště lákají návštěvníky svou panenskou přírodou, rybáře pstruhovou řekou Svratkou a v zimě lyžaře upravenou sjezdovku a běžeckými tratěmi.

DEMOGRAFIE

V roce 2022 měla obec 114 obyvatel, z toho 57 žen a 57 mužů.

GEOLOGIE

Na svahu nad obcí je lom krystalického vápence, který se zde těžil pro bývalou vápenku v Trhonicích a po jejím zániku byl zpracováván drcením na štěrk. V malých dutinách horniny se vyskytují krystaly kalcitu, místy jsou přimíseny drobné krystaly pyritu, šupiny muskovitu (slídy) a vměstky grafitu. Na kontaktu s okolní horninou můžeme nalézt světle šedé krystaly tremolitu a jiné minerály. Místní vápence jsou nejsevernějšími ložisky nedvědických krystalických vápenců.

HISTORIE

V písemných pramenech se Sedliště poprvé objevují v roce 1474, a to v listině, jíž král Vladislav Jagellonský potvrzuje privilegia městu Poličce. Název obce vznikl z podstatného jména sedliště = místo, kde se někdo usadil, místo osazení. Po konfiskaci majetku města Poličky v roce 1547, protože se zúčastnila odporu proti králi Ferdinandu I., připadla obec pod rychmburské panství a Polička je vykoupila znovu roku 1558. Sedliště byly, s výjimkou let 1620 -1628, součástí poličského panství až do roku 1848. Poté se obec stala součástí okresu Polička. V letech 1869 – 1880 byla součástí obce Trhonice, poté samostatná až do roku 1965, kdy se stala obec součástí Jimramova.

Obec neměla až do roku 1949 silniční spojení. V tomto roce byla dobudována silnice z Jimramova. K její stavbě bylo nutné odtěžit část skalního masivu "Kabačky" u Jimramova. V této skále se hojně vyskytovaly krystaly granátů červenofialové barvy. Ze skály Kabačky je nádherný výhled na městečko Jimramov.

SDH Sedliště

SDH Sedliště bylo založeno roku 1894. Více o historii SDH se dozvíte v příloze, jejíž pramenem je:

ŘEPISKÝ, Miroslav JUDr., HEROLD Karel, TROJAN František. Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou. Jihlava: EKON, družstvo, listopad 1998, str. 200 - 201.

ZAJÍMAVOSTI

Mlýn

V Sedlištích se nachází mlýn, který je na starém vodním díle z 15. století. Vzhledem k malému spádu řeky je voda k mlýnu vedena dlouhým náhonem od splavu na řece nad obcí. Mlýn byl provozován do požáru v roce 1906 a po přestavbě zde byl textilní provoz. Od 60. let 20. století byl využíván jako sušárna a sklad obilí.

Selské stavení

Obec byla v 18. a 19. století sužována požáry, takže se dochovalo jen málo domů původní zástavby. Památkově chráněným objektem je roubené selské stavení č. 25 s původním nápisem ve štítě: "Pán Bůh rač dát požehnání tomu domu, vystavěl jsem nevím komu. Tento krov je vyzdvižen nákladem France Hanusa, souseda dokonalé a poctivé obce zdejší. Mistr Johanes z Poličky".

Kaplička

V obci je kaplička z roku 1852, zasvěcená sv. Václavu. Na čelní stěně je umístěna pamětní deska obětem 1. světové války, v níž zahynulo 10 místních občanů. Vedle kapličky je kamenný kříž z roku 1894.

foto kaplička

Lihovar a tírna lnu

Počátkem 20. století byl v obci lihovar a tírna lnu.

Pamětní deska

U pilíře mostu přes Svratku je umístěna bronzová pamětní deska s nápisem: "Žalujeme! Dne 9. května roku 1945 zde byl Němci zavražděn Josef Mrštík, velitel odboje a první předseda Národního výboru v Jimramově."

OKOLÍ

Dominantou okolí je vrch Bezděk (690 m) 1 km severně od Sedlišť s pěknou vyhlídkou do údolí Svratky. V lokalitě Žákovina ve svahu nad splavem je výskyt chráněné lilie zlatohlavé. Kolem potůčků stékajících ze svahů Bezděku roste hojně chráněný oměj pestrý.

chalupa

TURISTIKA

Sedlištěmii prochází modrá turistická trasa. Na jižním svahu nad obcí je v zimě provozován lyžařský vlek. Je zde soukromý cykloservis. Autobusové spojení s Poličkou a Novým Městem na Moravě.

foto sjezdovka

Více informací o Sedlištích naleznete na internetových stránkách: www.sedliste.com

Trhonice

foto Trhonice

Obsah stránky:

GEOGRAFIE

DEMOGRAFIE

GEOLOGIE

HISTORIE

ZAJÍMAVOSTI

- Lidová architektura, Mlýn, Kaple Panny Marie, Kamenný kříž, Pomník padlým občanům, Boží muka

SOUČASNOST

OKOLÍ

TURISTIKA

 

GEOGRAFIE

Trhonice jsou vesnicí rozkládající se na východě Čech severně od Trhonického potoka, který zde tvoří historickou zemskou hranici mezi Čechy a Moravou. Obec je vzdálena asi 2 km východně od Jimramova v nadmořské výšce 550 - 600 m n. m. ve svažujícím se údolí. Zástavba Trhonic, rozkládající se v centrální části katastrálního území Trhonice, tvoří místní část Městyse Jimramova a náleží tudíž k okresu Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Součástí katastru Trhonic je i osada Benátky, ležící západně od vsi, v těsném sousedství se zástavbou vlastního Jimramova, jehož místní část rovněž tvoří.

DEMOGRAFIE

V roce 2001 zde žilo trvale 97 obyvatel a bylo zde 43 domů. V roce 2022 čítala obec 61 obyvatel, z toho 27 žen a 34 mužů. Vsí prochází silnice III. třídy do Nedvězího a Ubušína. Katastrem vsi pak prochází silnice II. třídy z Nového Města na Moravě přes Jimramov do Poličky.

GEOLOGIE

V okolí obce jsou ložiska vápenců. Od nepaměti zde v malých pecích pálilo vápno. Drobné primitivní pece zanikly na počátku 20. století. V provozu zůstala šachtová pec při silnici č. 360 v údolí potůčku, který tvoří hranici katastru se Sedlištěmi severozápadně od obce. Zde je velký vápencový lom, kde se těžil vápenec ve třech patrech. Provoz byl zastaven v 50. letech 20. století. Do současnosti se zachovalo torzo šachtové pece. V dolním patře lomu je vyhloubena štola za účelem zjištění rozsahu ložiska vápence. Zdejší vápence jsou podobnéhO charakteru jako v Sedlištích, jsou krystalické, dolomitické s příměsí asi 8 procent uhličitanu hořečnatého. Ve zdejší lokalitě se ojediněle vyskytují krystaly spinelů, velikosti do 3 mm, údajně největší na Moravě. V okolí lomů se vyskytuje vápnomilná květena.

HISTORIE

Název je odvozen nejspíše z hanlivého slova „trhoň“, které označovalo toho, kdo se trhá – ze slovesa trhat, prudce hýbat, smýkat, rvát, a znamenal ves lidí Trhoňových nebo ves trhoňů. Trhonice vznikly ve 14. století jako součást feudálního panství Poličky, od 19. století patřily bysterskému panství. Do roku 1887 tvořily společnou obec se Sedlištěmi, později samostatná obec s osadou Benátky a od roku 1965 jsou místní částí Jimramova.

Fotoalbum

SDH Trhonice

SDH Trhonice bylo založeno roku 1879. Více o historii SDH se dozvíte v příloze, jejíž pramenem je:

ŘEPISKÝ, Miroslav JUDr., HEROLD Karel, TROJAN František. Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou. Jihlava: EKON, družstvo, listopad 1998, str. 201 - 202.

Fotoalbum k 95. výročí založení sboru (rok 1974).

ZAJÍMAVOSTI

Lidová architektura

Trhonice jsou zemědělskou obcí. Zachovaly se zde vzácné stavby lidové architektury a to jak roubené domky č. 26, 34, 37, tak i zemědělské statky. Několik ukázek domů je ke shlédnutí níže ve fotoalbumu. Stavby jsou z let: -, 1830, 1885, 1862, 1927, 1849, -, -, 1778.

Fotoalbum

Mlýn

V dolní části obce na Trhonickém potoku je starý mlýn uváděný v urbáři z roku 1552, kdy je jako majitel zapsán Petr Mlynář. Tento rod se na mlýně udržel až do roku 1690. Pak je zde Matěj Chochol, od roku 1900 Jiří Teska a v roce 1740 je prodán Václavu Ehrembergrovi. Ehrembergrovi vlastnili mlýn do 20. století. Při mlýně byla od roku 1782 pila a olejna na lisování lněného semene. Mlýn procházel několika přestavbami. Současný stav budovy je z roku 1843. Mlýn měl tři mlýnská složení, poháněná vodním kolem na horní vodu. K pohonu pily bylo používáno druhé vodní kolo. V roce 1908 byl vodní pohon nahrazen naftovým motorem. Ve mlýně se pracovalo do roku 1941. Do současné doby se dochovalo technologické vybavení mlýna, proto je navrhován jako technická památka. Více o mlýnu se dočtete zde.

Kaple Panny Marie

foto kaple

Na návsi stojí kaplička, která byla postavena v roce 1756 a její věžička byla nedlouho po dostavbě osazena malým zvonem. Sloužil věřícím k náboženským účelům i k vyhlašování poplachu v případě požáru až do roku 1857. Tehdy byl sňat a brněnská firma František Hiler jej přelila a zrekonstruovala jeho zavěšení. V roce 1917 byl zvon rekvírován pro válečné účely. Nový zvon se v Trhonicích rozezněl až v roce 1926. Firma Buřil a Riss z Kuklen u Hradce Králové ulila pro kapli zvon o váze 100 kg, průměru 56 cm a výšce 50 cm. Ani ten se však nevyhnul osudu svého předchůdce, protože další válečná rekvizice se uskutečnila v roce 1942. Nynější zvon o stejných parametrech byl ulit a osazem v roce 1947. Náklady na sebe vzali manželé Mlynářovi jako dík za záchranu pana Františka Mlynáře z rukou něměckých vojáků v posledních hodinách války.

Kamenný kříž

Vedle kapličky se nachází kamenný kříž z roku 1862.

foto kříž

Pomník padlým občanům

Třetí dominantou návsi je pomník padlým občanům v 1. světové válce, v níž zahynulo 12 místních občanů.

foto pomník

foto pomník detail

Boží muka

U silnice do Bystrého 300 m za obcí se vpravo v polích nachází Boží muka, které postavil v roce 1991 pan Jiří Poul. V roce 1992 byly vysvěceny. (Odehrála se zde i jedna scéna z Četnických humoresek.)

foto muka

SOUČASNOST

Pode mlýnem se nachází výletiště, na kterém se každoročně pořádá sousedské posezení nebo slouží např. pro soukromé oslavy.

Pro sportovní využití je zde zřízeno dětské hřiště s malým fotbalovým hřištěm. Dále je zde možné využít některou turistickou nebo cyklistickou trasu k výletům do okolí.

foto hřiště

Drobné občerstvení je příležitostně poskytováno v odpoledních až večerních hodinách sborem dobrovolných hasičů v místní hasičské zbrojnici.

foto SDH

OKOLÍ

Dominantou okolí je Chládkův vrch (669 m n. m.) a západním směrem Hora (643 m n. m.) s vrcholovou "Smutnou skálou" s výhledem do údolí Svratky.

Fotoalbum okolí Trhonic

TURISTIKA

Obcí prochází žlutá turistická trasa - okružní kolem Jimramova. Trasa začíná v Jimramově, vede přes místní část Benátky, údolím Trhonického potoka, okolo trhonického výletiště a mlýna. Na kraji Trhonic míří do luk a lesů, kde se v lese nad Jimramovem nachází upravená studánka s výbornou vodou, o níž šla pověst léčivé vody. U studánky je na stojanu se stříškou umístěn obraz Panny Marie s Jezulátkem. Místo je často vyhledávané a vhodné k odpočinku. Trasa končí zpátky v Jimramově.

Autobusové spojení má ves s Jimramovem a Bystřicí nad Pernštejnem.

 

Foto: Bc. Jana Gregorová, příspěvek SDH Trhonice

Ubušín

foto Ubušín

Obsah stránky:

GEOGRAFIE

DEMOGRAFIE

GEOLOGIE

HISTORIE

ZAJÍMAVOSTI

- Rybníky, Lidová architektura, Škola, Pomník obětem 2. světové války, Hřbitov

- Rodáci

OKOLÍ

TURISTIKA

 

GEOGRAFIE

Ubušín je místní částí Městyse Jimramov v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se asi 3,5 km na jihovýchod od Jimramova. Obec se rozkládá mezi třemi kopci - Pavlův kopec 715 m n. m., Šípovec 699 m n. m. a Veselík 710 m n. m. Vesnice leží v nadmořské výšce 598 m n. m..  Ubušín je také název katastrálního území o rozloze 517 ha.

DEMOGRAFIE

V roce 2009 zde bylo evidováno 60 adres, 95 obyvatel, z toho 44 žen a 51 mužů. V roce 2022 zde trvale žilo 91 obyvatel, z toho 41 žen a 50 mužů.

GEOLOGIE

"Ubušín horopisně patří do Svratecké hornatiny, je tvořený převážně rulou. Kromě ruly se nacházejí na některých místech jiné horniny, zvláště svor, patřící k mladším prahorám. Na svahu Pavlova kopce k Jimramovu svor obsahuje zvětrané granáty. Od severozápadu od Trhonic se táhne pruh vápence. Kdysi se zde pálilo vápno", byla zde panská vápenka a těžil se vápenec. "Z pískovcové žíly a zvětralého vápence se těžil písek ještě v 50. letech na stavbu kravína. Poblíž vápence jsou malé čočky vyvřelin amfibolitů." (Ubušín 1360 - 2010, str. 8)

HISTORIE

"Těžko se dnes dá zjistit původ názvu obce. Dnešní název byl jiště do konce mocnářství Velký Ubušín (Gross Ubušin) oproti Ubušínku (Klein Ubušin). V pobělohorských seznamech je uváděn jako Ubušín Hrubý, též Ubussyn, dále Ubušín, dříve též Ubušínek Velký. Z čeho název vznikl, nevíme, snad podle křestního jména Ubuška (Libuška?). Název Ubušín se poprvé uvádí v nejstarším záznamu z roku 1360." (Ubušín 1360 - 2010, str. 7)

Ubušín je starobylou obcí, která vznikla ve 13. století při kolonizaci tohoto území pány z Pernštejna. Poprvé se uvádí v roce 1360, kdy část obce patřila doubravnickému klášteru. Stejně jako Jimramov patřil i Ubušín roku 1350 Štěpánu z Medlova a jeho synovi Jimramu z Kamene. Roku 1398 se vyskytuje Ludvík z Ubušína, který prodává ves Heroltu z Kunštátu a ze Skal. Ten ji postupuje své manželce Elišce. Její dcera Žofie se provdává za Jana Tovačovského z Cimburka. Později Ubušín patří kunštátskému panství.

Původní Ubušín měl podkovovitý tvar obce (tzv. "okrouhlice" svědčící o slovanském původu) a byl tvořen 17. staveními. " Následná zástavba vznikala uvnitř této zástavby buď na zahradách těchto stavení, anebo na obecních pozemcích.

Vesnička se dělí na 3 části "Malá strana" tvořena domy 1 - 3 a pozdější vnitřní zástavbou. Horní konec od č. p. 4 po č. 12 včetně (a vnitřní zástavba). Dolní konec je celá část obce od křižovatky. Počet domů a obyvatel se měnil, postupně vzrůstal. Roku 1656 se uvádí v Ubušíně 16 domů s pozemky a 4 bez pomemků. Ale už v roce 1663 jen 13 domů osedlých a 283 obyvatel, 7 pustých. Roku 1674 měla obec domů 20, r. 1790 domů 30, obyvatel 283. Roku 1880 je 60 pop. čís., ale úbytek obyvatel - 337 obyvatel čistě české národnosti, daný velkým exodem občanů v minulých letech do Ameriky (z toho je 169 žen a 168 mužů, 321 evangelíků a 16 katolíků). V 1827 44 domů (a 14 stodol) a 346 obyvatel. V roce 1900 domů 60 - 344 obyvatel (320 obyvatel evangelického vyznání a 24 katolíků). R. 1921 v 60 domech - 330 Čechů, v r. 1930 domů 60, 291 obyvatel, z toho 273 evangelický vyznání, 18 katolíků. V roce 1950 v 63 domech 226 obyvatel a v r. 1961 - 223 obyvatel, 105 mužů a 118 žen v 64 domech." (Ubušín 1360 - 2010, str. 7 - 8, 113)

Historie v datech je k nahlédnutí zde. (Ubušín 1360 - 2010, str. 13 - 19)

SDH Ubušín

SDH Ubušín bylo založeno roku 1894. Více o historii SDH se dozvíte v příloze, jejíž pramenem je:

ŘEPISKÝ, Miroslav JUDr., HEROLD Karel, TROJAN František. Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou. Jihlava: EKON, družstvo, listopad 1998, str. 202 - 203.

ZAJÍMAVOSTI

Rybníky

V obci jsou dva rybníky (Horní a Dolní) uváděné již v roce 1755, napájené malým potůčkem protékajícím obcí jihozápadním směrem, který stéká údolím do Svratky v Unčíně.

Lidová architektura

V obci jsou zachovány statky a domy v lidové architektuře. Nejstarší je dřevěné stavení z roku 1772 a zděný dům č. 6 z roku 1841. Žije zde několik starobylých rodů. Kronikáři uvádějí rod Šejnohů již v roce 1590. Obvyklá jsou i jména Gregorů, ta měla ve 20. letech 20. století 12 rodin v obci.

Škola

Po vydání tolerančního patentu se téměř všichni obyvatelé obce přihlásili k protestantskému náboženství. V roce 1867 byla v obci zřízena samostatná škola. Do té doby byla přiškolena do Jimramova. V roce 1869 byl položen základní kámen nové školní budovy, která byla dostavěna v roce 1870. Na této škole působil v letech 1902 - 1921 Jan Kozák, pedagogický spisovatel, připomínaný pamětní deskou od Julia Pelikána.

Pomník obětem 2. světové války

Pomník byl postaven na místě původního pomníku - Kamene svobody, který zde byl slavnostně odhalen 3. 7. 1921 a připomínal 1. světovou válku, místní legionáře a padlé spoluobčany, na pomníku byla plaketa od Julia Pelikána.

Pomník obětem 2. sv. v. byl slavnostně odhalen 22. 7. 1947. Na nový žulový pomník byla přenesena plaketa od Julia Pelikána a dále byl opatřen trnovou korunou, symbolem utrpení a oběti.

"V těžkých dobách poroby položili své životy za národ a vlast"

 

Památník se nachází před domem č. p. 9.

Hřbitov

Hřbitov na dolním konci obce byl postaven v roce 1935.

Rodáci

Ing. Josef Vaverka DrSc. (1893) - legionář, odborník na železniční stavby, publikoval na 60 odborných prací.

Plk. Adolf Matějů (1893 - 1942) - legionář, v době okupace zapojen do odboje, zatčen a umučen v koncentračním táboře (pomník v horní části obce).

Prof. František Gregor (1896 - 1942) - zoolog a entomolog. V roce 1941 byl nacisty zatčen a zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Ladislav Procházka (1896 - 1942) - učitel a ředitel měšťanské školy v Brezové pod Bradlom a v Jimramově, vynikající výtvarník.

Bohuslav Kozák (1903 - 1938) - malíř, člen Umělecké besedy slovanské, tvořil zejména figurální kresbu a malbu.

Čeněk Dobiáš (1919 - 1980) - malíř, autodidaktik, který se vypracoval k vysoké úrovni. Vystavoval u nás i v zahraničí. Byl krajinář a portretista. Známá jsou jeho zátiší a portréty cikánů. Je pochován na místním hřbitově.

OKOLÍ

Dominantami jsou Pavlův kopec (714 m n. m.) s rulovými vrcholovými skalami (Dědek a Babka) a Šípův vrch (700 m n. m.).

TURISTIKA

Ubušín je od roku 1964 místní částí Jimramova, má autobusové spojení s Bystřicí nad Pernštejnem.

foto Ubušín     foto Ubušín detail

Pramenem pro tuto stránku byla mimi jiné publikace:

DVOŘÁK, František a kolektiv. Ubušín vesnice na Moravském Horácku 1360 - 2010. SURSUM AGENCY s. r. o., 2010, první vydání. ISBN 978-80-7323-202-3.

 

 

Kontakt

Městys Jimramov
Náměstí Jana Karafiáta 39
59242 Jimramov

IČO: 00294471
DIČ: CZ00294471
č.ú.: 1623470329/0800 ČS

Datová schránka: pe9b4j8
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 566 562 516

Úřední hodiny

Po: 7-12 13-16
St: 7-12 13-17
Čt: 7-12


Provozní doba
Mimo uvedené úřední hodiny bude úřad uzavřen.

Náhodná fotografie

nahodna-fotografie-20.jpg

Videospot Jimramov

CZECHPOINT

Vaše místo pro komunikaci s veřejnou správou a institucemi

Právě přítomno: 22 hostů a žádný člen

smaller font reset font larger font

© 2017 Městys Jimramov. Návrh a realizace: Bc. Vítek Kratochvíl

Hostujeme u Webhostig C4